بررسی فنی و اقتصادی دیگ های چگالشی

تشریح عملکرد سیستم‌ VRF سرمایش/گرمایش هم زمان و مقایسه آن با سیستم VRF عادی

در سیستم‌های VRF با قابلیت سرمایش/گرمایش هم زمان که به سری بازیاب حرارتی و یا سه لوله‌ای هم معروف هستند، تغییراتی جزیی در عملکرد سیستم باعث شده تا ضمن قابلیت استفاده از سرمایش و گرمایش به طور همزمان، بازدهی نیز به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد (شکل 1). هر چند بازدهی سیستم‌های VRF سه لوله‌ای نسبت به سیستم‌های VRF دو لوله‌ای به طور کلی بالاتر است اما مقدار آن با توجه به شرایط عملکردی می‌تواند بسیار متفاوت باشد به همین دلیل در این قسمت نحوه عملکرد دو سیستم به طور مقایسه‌ای تشریح می‌شود تا مزایا و معایب این دو نوع  سیستم نسبت به هم روشن شود. در ادامه این مقاله برای تفکیک بهتر دو نوع سیستم از نام‌های سیستم VRF سه لوله‌ای  و سیستم VRF دو لوله‌ای استفاده می‌شود.

شکل 1. شماتیک یک سیستم VRF سه لوله‌ای با قابلیت سرمایش و گرمایش همزمان

در سیستم‌های VRF دو لوله‌ای، یک لوله رفت و یک لوله برگشت داریم که جریان مبرد بین یونیت خارجی و یونیت‌های داخلی را برقرار می‌کنند اما در سیستم VRF سه لوله‌ای، مجموعا سه لوله رفت و برگشت داریم. در واقع بر خلاف نوع دو لوله‌ای که همواره یک جریان مبرد از یونیت خارجی به سمت یونیت‌های داخلی جریان می‌یابد، در سیستم سه لوله‌ای بسته به شرایط عملکردی و بارهای گرمایی و سرمایی ممکن است دو لوله رفت ویک لوله برگشت و یا یک لوله رفت و دو لوله برگشت داشته باشیم. برای درک بهتر و مقایسه دو نوع سیستم از شکل‌های شماتیک زیر استفاده شده است. در شکل 2 شماتیک یک سیستم VRF دو لوله‌ای ارائه شده‌است، در این نوع سیستم با توجه به این‌که تنها یک لوله رفت و یک لوله برگشت  داریم در هر حالت تنها یا سرمایش و یا گرمایش امکان‌پذیر است. تفاوت حالت سرمایش و گرمایش در این سیستم‌ها هم تنها در جهت جریان مبرد است. در حالت گرمایش مبرد گازی خروجی از کمپرسور با دما و فشار بالا به طور مستقیم وارد یونیت‌های داخلی شده و پس از انتقال گرمای از طریق یونیت داخلی به محیط مورد نظر، مبرد مایع شده و به سمت یونیت خارجی جریان می‌یابد تا بقیه چرخه را طی کند. در حالت سرمایش هم مبرد گازی خروجی از کمپرسور پس از عبور از کندانسور و رسیدن به دمایی تقریبا برابر با محیط به حالت مایع در آمده و به سمت یونیت داخلی روانه می‌شود. در یونیت داخلی مبرد با عبور از وسیله انبساطی سرد شده و سرمایش مورد نیاز برای فضا را تامین می‌کند. مبرد دو فازی دما پائین و فشار پائین پس از جذب گرما از محیط به یونیت خارجی فرستاد می‌شود تا چرخه کامل شود. اصولی کلی کارکرد سیستم VRF سه‌لوله‌ای مشابه سیستم دو لوله‌ای است و تنها تفاوت‌های جزیی در جهت قابلیت سرمایش و گرمایش همزمان در آن  ایجاد شده است که در ادامه آن‌ها را تشریح می‌کنیم.

شکل 2. شماتیک سیستم VRF دو لوله‌ای با یک یونیت خارجی و دو یونیت داخلی

همان‌طور که در شکل 3 دیده می‌شود در سیستم VRF سه لوله‌ای به جای دو لوله، در قسمتی از مسیر، یعنی از یونیت خارجی تا باکس تغییر حالت[1]، سه لوله داریم. باکس تغییر حالت تعیین‌کننده حالت عملکردی هر یونیت داخلی خواهد بود. در سیستم سه لوله‌ای با توجه به حالت عملکردی ممکن است دو لوله رفت و یک لوله برگشت یا یک لوله رفت و دو لوله برگشت داشته باشیم. این موضوع به درصد بار گرمایی و سرمایی وابسته است. اگر بار غالب بار سرمایی باشد و بیش‌تر یونیت‌های داخلی در حالت سرمایش کارکنند، همان‌طور که در شکل‌های 3 و 4 دیده می‌شود، در مسیر سه لوله‌ای، دو خط لوله رفت و یک خط لوله برگشت خواهیم داشت. در واقع یکی از خطوط رفت (قرمز) حاوی مبرد گازی دما و فشار بالا بوده که به صورت مستقیم از کمپرسور به سمت یونیت‌های داخلی فرستاده می‌شود (مشابه لوله رفت سیستم‌های VRF دو لوله‌ای در حالت گرمایش). لوله دیگر (زرد) هم حاوی مبرد مایع فشار بالا با دمای تقریبی برابر دمای محیط (خروجی کندانسور) است (مشابه لوله رفت سیستم VRF دو لوله‌ای در حالت سرمایش). در این شرایط لوله برگشت (آبی) حاوی جریان مبرد گازی با دما و فشار پائین است (مشابه لوله برگشت سیستم VRF دو لوله‌ای برای وقتی که در حالت سرمایش به کار گرفته می‌شود).

مبرد دما بالا و فشار بالا که برای یونیت‌های داخلی با حالت گرمایش ارسال می‌شود بعد از عبور از یونیت داخلی و انتقال حرارت با محیط با کاهش دما رو به رو  می‌گردد (عملکردی مشابه کندانسور در سیستم‌های دو لوله‌ای در حالت سرمایش) بنابراین بعد از یونیت داخلی مبرد مایع فشار بالا با دمای تقریبی برابر با دمای محیط داریم که می‌تواند برای تولید سرمایش مورد استفاده قرار گیرد. این مبرد وارد باکس تغییر شده و از طریق باکس تغییر به سمت یونیت‌های داخلی با حالت سرمایش فرستاده می‌شود. از آن‌جا که نیاز غالب در این حالت نیاز سرمایشی معرفی شده است، این مبرد برای تامین سرمایش مورد نیاز کافی نبوده و مابقی سرمایش مورد نیاز از طریق لوله رفت دوم تامین خواهد شد. بنابراین در این حالت به اندازه بار گرمایی تامین شده نسبت به سیستم‌های دو لوله‌ای صرفه جویی شده است چرا که بدون هیچ کار و یا هزینه اضافه‌ای، این بار تامین شده است.

[1]  این باکس در کاتالوگ برندهای مختلف تولید کننده VRF با اسم‌های متفاوتی نام‌گذاری شده است اما در تمام آن‌ها عملکرد یکسانی داشته و هدف آن تعیین حالت عملکرد یونیت‌های داخلی بعد از خودش است.

شکل 3. شماتیک سیستم VRF سه لوله‌ای با یک یونیت خارجی، دو یونیت داخلی و بار غالب سرمایی

شکل 4. شماتیک باکس تغییر سیستم VRF سه لوله‌ای با چهار یونیت داخلی و بار غالب سرمایی

اگر بار غالب بار گرمایی باشد همان‌طور که در شکل‌های 5 و 6 دیده می‌شود، در مسیر سه لوله‌ای، یک خط لوله رفت و دو خط لوله برگشت خواهیم داشت. در واقع خط رفت (قرمز) حاوی مبرد گازی دما بالا و فشار بالا است که به صورت مستقیم از کمپرسور به سمت یونیت‌های داخلی فرستاده می‌شود (مشابه لوله رفت سیستم‌های VRF دو لوله‌ای در حالت گرمایش). یکی از خطوط برگشت (زرد) حاوی مبرد مایع با فشار بالا و دمای تقریبی برابر دمای محیط (خروجی کندانسور) بوده (مشابه لوله رفت سیستم VRF دو لوله‌ای در حالت سرمایش) و لوله برگشت دیگر (آبی) هم حاوی جریان مبرد گازی با دما و فشار پائین است (مشابه لوله برگشت سیستم VRF دو لوله‌ای برای وقتی که در حالت سرمایش به کار گرفته می‌شود).

در این حالت با توجه به غالب بودن بار گرمایی مبرد خروجی از یونیت‌های داخلی با حالت گرمایش توانایی تولید بار سرمایی بیش از نیاز را خواهد داشت لذا قسمت مورد نیاز برای سرمایش وارد یونیت‌های داخلی با حالت سرمایش شده و مابقی آن که به صورت مبرد مایع با فشار بالا و دمای تقریبی محیط است از طریق یکی از خطوط لوله برگشت به سمت یونیت خارجی فرستاده می‌شود. قسمتی هم که وارد یونیت‌های داخلی با حالت سرمایش شده بوده بعد از تامین سرمایش یونیت‌های داخلی به صورت مبرد گازی با فشار و دمای پائین درآمده و از طریق یک خط لوله برگشت دیگر به سمت یونیت خارجی فرستاده می‌شود.

شکل 5. شماتیک سیستم VRF سه لوله‌ای با یک یونیت خارجی، دو یونیت داخلی و بار غالب گرمایی

شکل 6. شماتیک باکس تغییر سیستم VRF سه لوله‌ای با چهار یونیت داخلی و بار غالب گرمایی

تذکر: از دو شماتیک با تعداد یونیت‌های داخلی متفاوت استفاده شده است تا نشان داده شود که غالب بودن بار گرمایی و سرمایی به تعداد یونیت‌های داخلی بستگی نداشته و ظرفیت کلی یونیت‌های داخلی فارغ از تعداد آن‌ها مد نظر می‌باشد.

نحوه عملکرد سیستم VRF سه لوله‌ای در یونیت‌های داخلی، باکس تغییر و سیستم لوله‌کشی مشخص شد و محتویات و وظیفه هر خط لوله تشریح گردید اما هنوز به تفاوت‌های موجود در یونیت خارجی که آن را قادر به تامین دو جریان رفت و یا دریافت دو جریان برگشت می‌کند اشاره‌ای نشده است. همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود در سیستم‌های سه لوله‌ای کندانسور دستگاه به صورت دو تکه می‌باشد تا قسمتی از آن بتواند عملکردی مشابه حالت گرمایش و قسمتی هم عملکردی مشابه حالت سرمایش داشته باشد و از این طریق فراهم کردن دو جریان رفت و یا دریافت دو جریان برگشت مختلف را ممکن کند.

این موضوع علاوه بر توانایی تامین گرمایش و سرمایش همزمان باعث شده تا دستگاه بتواند به صورت پیوسته عمل کند. این در حالی است که در سیستم‌های VRF دو لوله‌ای در حالت گرمایش، دستگاه مدت کوتاهی به صورت دوره‌ای به دلیل عملکرد یخ زدایی قادر به تولید گرمایش نمی‌باشد. در این سیستم‌ها یخ‌ردایی در تکه‌های کندانسور به صورت جداگانه صورت می‌گیرد تا دستگاه به صورت همیشگی قادر به تولید گرمایش باشد.

حال که نحوه عملکرد سیستم سه لوله‌ای به طور کامل تشریح شد بهتر است که نگاهی هم به بازدهی این سیستم‌ها در مقایسه با سیستم‌های دو لوله‌ای داشته باشیم. در نمودار زیر بازدهی انواع یونیت‌های خارجی سیستم VRF سه لوله‌ای بوش بر اساس مقدار بار گرمایی و سرمایی نمایش داده شده است. بازدهی سیستم‌های سه لوله‌ای (گرمایش/سرمایش همزمان) در حالی تا 7 بالا می‌رود که این کمیت برای سیستم‌های VRF دو لوله‌ای معمولا زیر 4 می‌باشد. اما اگر با دقت بیش‌تری به نمودار توجه کنیم متوجه می‌شویم که تنها در حالتی که سیستم سه لوله‌ای با نیاز گرمایی و سرمایی یکسان استفاده شود می‌توان به این بازدهی رسید.

اگر تمام یونیت‌های داخلی سیستم VRF سه لوله‌ای در حالت گرمایش و یا سرمایش مورد استفاده قرار گیرند بازدهی آن تقریبا مشابه با سیستم‌ها VRF دو لوله‌ای بوده و عملا استفاده از آن توجیهی ندارد. به هر میزان که بارهای سرمایی و گرمایی به هم نزدیک شوند بازدهی دستگاه افزایش می‌یابد و در حالتی که این دو بار کاملا با هم برابر باشند دستگاه به بالاترین بازدهی خود که حدود دو برابر سیستم‌های دو لوله‌ای است، می‌رسد.

اجازه دهید عملکرد دستگاه را از زاویه‌ای دیگر به طور سریع مرور کنیم. یونیت خارجی پیغام تمام یونیت‌های داخلی را دریافت کرده نیاز گرمایش یا سرمایشی آن‌ها را تخمین می‌زند. در صورتی که هر دو نیاز برابر باشند یونیت خارجی به اندازه نیاز یونیت‌های داخلی به گرمایش کار کرده و مبرد با شرایط مناسب برای آن‌ها ارسال می‌کند. مبرد ارسالی پس از عبور از یونیت‌های داخلی مخصوص گرمایش شرایط لازم برای ورود به یونیت‌های مخصوص سرمایش را پیدا کرده و وارد آن‌ها می‌شود. بنابراین یونیت خارجی (کمپرسور) تنها به اندازه نصف نیاز کل یونیت‌های داخلی کار کرده و برق مصرف می‌کند، در صورتی که هم سرمایش و هم گرمایش را تامین می‌کند. این به معنی بازدهی دو برابر می‌باشد. اما اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نیازهای سرمایشی و گرمایشی برابر نباشند چه اتفاقی خواهد افتاد. در این شرایط اولویت با نیاز گرمایشی است یعنی در واقع نیاز گرمایشی به صورت مستقل تامین می‌شود اما نیاز سرمایشی به صورت وابسته به نیاز گرمایشی است. اگر نیاز گرمایشی بیش‌تر از نیاز سرمایشی باشد، یونیت خارجی (کمپرسور) به اندازه نیاز گرمایشی کار کرده و بالتبع نیاز سرمایشی نیز تامین خواهد شد حتی مقداری مبرد با شرایط مناسب برای تولید سرمایش وجود دارد که بدون استفاده می‌ماند که از طریق یک لوله برگشت جداگانه به یونیت خارجی فرستاده می‌شود. در این حالت یک خط لوله رفت و دو خط لوله برگشت در سیستم داریم. اگر نیاز سرمایشی بیش‌تر باشد یونیت خارجی (کمپرسور) به اندازه نیاز گرمایشی و ما به تفاوت نیاز سرمایشی و گرمایشی کار خواهد کرد تا بتواند هم نیاز سرمایشی و هم نیاز گرمایشی را تامین کند. در این حالت سیستم دو خط لوله رفت و یک خط لوله برگشت دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط عملکردی، سیستم VRF سه لوله‌ای می‌تواند بازدهی حدود دو برابر بازدهی سیستم‌های دو لوله‌ای داشته و یا عملکردی دقیقا مشابه سیستم‌های دو لوله‌ای ارائه دهد. این موضوع به طراحی مناسب و شرایط استفاده از دستگاه برمی‌گردد. با توجه به این‌که هزینه اولیه سیستم‌های سه لوله‌ای بالاتر است و نصب آن‌ها نیز به دلیل نصب سه لوله‌ به جای دو لوله و نصب باکس تغییر دشوارتر است باید در استفاده از آن‌ها دقت کرد و در واقع تنها در شرایطی که استفاده از آن توجیه دارد مورد استفاده قرار گیرد. در صورت انتخاب نادرست سیستم‌ سه لوله‌ای هزینه‌ بیش‌تری صرف شده و ریسک ایرادات و خطاهای سیستم را افزایش داده‌ایم بدون این‌که تغییر اساسی در بازدهی مجموعه حاصل کرده باشیم. بنابراین علی رغم مزیای مناسب و بازدهی بالا پیش از انتخاب سیستم سه لوله‌ای باید به طور کامل شرایط عملکردی را بررسی کرد تا تنها در صورتی که توجیه اقتصادی داشته باشد از آن استفاده کرد.