مقایسه هزینه جاری (انرژی) در سیستم VRF و داکت اسپلیت برای کاربری مدرسه

در این گزارش به بررسی هزینه‌های جاری مربوط به انرژی در داکت اسپلیت و سیستم  VRF برای کاربری مدرسه پرداخته خواهد شد. قبل از هر چیز فرضیات مورد استفاده در این گزارش به صورت زیر بیان می‌شود.

  1. پروژه مورد نظر دارای کاربری آموزشی (مدرسه) می باشد لذا تعرفه‌های آن بر حسب نوع کاربری در نظر گرفته خواهد شد.
  2. مدت زمان کارکرد دستگاه ها با توجه به کاربری برابر 9 ساعت روز و 26 روز در ماه در نظر گرفته شده است.
  3. کارکرد دستگاه‌ها در بازه عملکردی به صورت 2 ساعت اوج بار با 100% ظرفیت، 5 ساعت میان بار با 50% ظرفیت و 2 ساعت کم بار با 30% ظرفیت در نظر گرفته خواهد شد.
  4. با توجه به این‌که هدف قرار دادن کویل آب گرم بر روی یونیت‌های داخلی است با تقریب بسیار خوبی می‌توان گفت که عملکرد دو سیستم در حالت گرمایش مشابه بوده و لذا در این شرایط سیستم‌ها مقایسه نشده‌ و این مقایسه تنها برای سه ماهه تابستان معتبر است.
  5. این گزارش بر اساس اطلاعات مربوط به داکت اسپلیت و VRF هایر با مدل‌ها مشخص شده انجام گردیده است.
  6. بازدهی دستگاه‌ها در بارهای متفاوت مختلف است ولی در این گزارش برای سادگی از تغییرات بازدهی در بارهای جزیی صرفه نظر شده است. سیستم VRF در بارهای جزیی وضعیت بهتری نسبت به رقبای خود خواهد داشت اما در این گزارش از آن صرفه نظر شده است.

در جدول‌های زیر تعداد و ویژگی‌های داکت اسپلیت‌های اختصاص داده شده به پروژه ارائه شده‌اند. با توجه به این‌که هدف مقایسه بین داکت اسپلیت و VRF کل داکت‌ اسپلیت‌های اختصاص داده شده به پروژه به دو بخش تقسیم شده‌اند تا بتوان آن‌ها را با سیستم مشابه VRF جایگزین کرد.

بخش اول: داکت اسپلیت

بخش دوم: داکت اسپلیت

سیستم VRF

دو خط مجزا برای سیستم VRF و متناسب با بخش اول و دوم داکت اسپلیت‌ها به صورت زیر در نظر گرفته شده‌است.

نمونه محاسبات مربوط به هزینه برق مصرفی

برای دستگاه 1U36HS1ERA(S) برق مصرفی برابر 2.2 کیلووات است. هزینه برق مصرفی به صورت کارکرد در 2 ساعت کم بار با 30% ظرفیت ، 5 ساعت میان بار با 50% ظرفیت و 2 ساعت اوج بار با 100% ظرفیت و برای 26 روز درماه محاسبه شده و نهایتا با هم جمع می‌شود تا هزینه کل برای دستگاه مورد نظر بدست آید. در ضمن باید خاطر نشان کرد که در تابستان 20% به تعرفه‌های برق افزوده می‌شود.

حالت کم بار

حالت میان بار

حالت کم بار

هزینه کل دستگاه در ماه

با پیروی از رویه بالا محاسبات را برای تمام دستگاه های دیگر انجام داده و در قالب جدول ارائه می کنیم.

هزینه برق مصرفی برای داکت اسپلیت‌های بخش اول

برق مصرفی برای داکت اسپلیت های بخش دوم

برای سیستم VRF

هزینه‌های ذکر شده تنها برای برق مصرفی است در صورتی که هزینه‌ای ثابت هم بابت دیماند باید پرداخت شود. با توجه به نوع کاربری و پیوست مربوط به تعرفه‌های برق، هزینه دیماند به ازای هر کیلووات در ماه برابر 19,642 ریال است. مصرف کلی داکت اسپلیت‌ها و VRF به ترتیب 105.8 و  84.1 کیلووات می باشد. بنابراین با دانستن هزینه و مقدار مصرف می توان هزینه کلی دیماند را محاسبه کرد.

برای سیستم داکت اسپلیت‌ها

برای سیستم VRF

در محاسبه این موضوع باید دقت داشت که هزینه دیماند برای تمام سال (12 ماه) پرداخت خواهد شد حال آن‌که تنها در 5 ماه نیاز به بار سرمایی وجود داشته و هزینه واقعی دیماند باید بر اساس استفاده واقعی محاسبه شود.

هزینه واقعی دیماند برای سیستم داکت اسپلیت

هزینه واقعی دیماند برای سیستم VRF

بنابراین هزینه ماهانه برق مصرفی برای داکت اسپلیت‌ها و VRF به ترتیب برابر 11,968,3677 و 9,513,607 ریال خواهد بود. یعنی هزینه برق سیستم VRF ماهانه به اندازه 2,454,760 ریال یا 20% کم‌تر است.